Podziel się na mediach społecznościowych

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), ang. knnowledge economy

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego – produkcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój. Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego.

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_oparta_na_wiedzy

 

dobra informacyjne (informacyjne dobra, ang. "information goods") - dobra, które mogą być bezpośrednio świadczone drogą komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem Internetu).

W coraz bardziej powszechnym obecnie modelu gospodarki opartej na wiedzy, podstawowym dobrem gospodarczym staje się więc szeroko rozumiana informacja i jej pochodne. Z jednej strony ten bowiem zdobędzie większy rynek, kto szybciej i taniej zdobędzie informację - m. inn. o preferencjach konsumenckich - i kto się do niej dynamiczniej dostosuje (wykorzysta ją "odpowiednio"), z drugiej strony pojawiają się nowe kategorie produktów oparte na tzw. usługach i dobrach "informacyjnych" .

Ich charakterystyczną cechą jest świadczenie tych dóbr bezpośrednio poprzez Sieć. Zaliczać do nich będziemy m. inn. programy komputerowe czy inne utwory autorskie dystrybuowane przy pomocy Internetu, bazy danych (chronione nowym prawem podmiotowym, stworzonym na wzór autorskiego które statuuje ustawa o ochronie baz danych), domeny internetowe, usługi hostingowe, wszelkiego rodzaju outsourcing oparty na komunikacji elektronicznej oraz usługi polegające na płatnym dostarczaniu różnorakich treści, w tym informacyjnych, edukacyjnych, biznesowych, reklamowych jak również należących do sfery szeroko pojętej kultury i sztuki (e-prasa, e-learning, e-monitoring, e-reklama, content providing). Oczywiście nie jest to wyliczenie wyczerpujące.

 

Źródło: NoweMEDIA.org.pl