1&1 Internet SE z siedzibą w Montabaur, Niemcy

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.07.2015 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK2-421/46/15/AI

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 1&1 Internet SE z siedzibą w Montabaur, Niemcy

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA: przejęcie przez 1&1 Internet SE z siedzibą w Montabaur, Niemcy kontroli nad Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie.

Skrócony opis koncentracji: Koncentracja polega na przejęciu przez 1&1 Internet SE z siedzibą w Montabaur, Niemcy kontroli nad Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie.

1&1 Internet SE należy do grupy kapitałowej United Internet, która prowadzi działalność w dwóch obszarach, tj.: usług dostępu do Internetu oraz cloud computing. W Polsce grupa United Internet oferuje usługi cloud computing.

Home.pl S.A. działa wyłącznie w Polsce i oferuje usługi cloud computing pod następującymi markami: home.pl, az.pl, premium.pl oraz homecloud.pl.

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT KONTROLI KONCENTRACJI PI. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa Tel. (0-22) 826-53-65, Fax (0-22) 827-97-23  e-mail: uokik@uokik.gov.pl 

W związku z prowadzonym postępowaniem antymonopolowym w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez l&l Internet SE z siedzibą w Montabaur, Niemcy (dalej „l&l") kontroli nad Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działając na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184) wzywa do nadesłania, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, następujących danych i informacji:

 1. jak w Państwa ocenie powinien zostać określony rynek właściwy (rynki właściwe) dla działalności, polegającej na świadczeniu usług w chmurze obliczeniowej („cloud computing"), biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy właściwy rynek produktowy obejmuje towary, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. W szczególności, jak Państwa zdaniem powinien być określony rynek w aspekcie produktowym, tzn. czy jako jeden szeroko rozumiany rynek usług w chmurze obliczeniowej, czy wąsko jako rynek poszczególnych usług świadczonych w ramach usług w chmurze obliczeniowej - jeśli tak, to jakich, czy może w inny sposób. Należy także wskazać, jak powinien zostać określony rynek w aspekcie geograficznym, tzn. np. jako krajowy, węższy niż krajowy lub szerszy niż krajowy. Prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi,
   
 2. jak Państwo oceniają propozycję określenia rynków właściwych jako: - krajowego rynku infrastruktury jako usługi (infrastructure as a service); - krajowego rynku obecności w sieci (web presence); - krajowego rynku komunikacji internetowej (hosted communication); - krajowego rynku oprogramowania jako usługi (software as a seiwice). Czy takie określenie rynku prawidłowo odzwierciedla relacje ekonomiczne między firmami oferującymi poszczególne rodzaje usług. Prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi biorąc pod uwagę zaproponowany zakres rynków właściwych zarówno pod względem produktowym jak i geograficznym.
 3. wskazanie usług oferowanych przez Państwa (grupę kapitałową, do której Państwo należycie) w zakresie usług świadczonych w chmurze obliczeniowej (cloud computing) wraz z przypisaniem ich do zaproponowanych przez Państwa w pkt 1 rynków właściwych

 4. wskazanie szacunkowej wielkości zakreślonego przez Państwa rynku/rynków właściwych w ujęciu wartościowym (przychody ze sprzedaż}' w tys. zł) i - jeśli to możliwe -ilościowym, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. i 2014 r.,

 5. czy w Państwa ocenie planowana koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na zakreślonym przez Państwa nnku/rynkach właściwych - odpowiedź prosimy uzasadnić,

 6. przedstawienie danych dotyczących krajowego rynku usług w chmurze obliczeniowej (oraz segmentów tego rynku) w 2014 r., zgodnie z poniższą tabelą: (tabela)

 7. wskazanie usług oferowanych przez Państwa (grupę kapitałową, do której Państwo należycie) w segmentach rynku usług w chmurze obliczeniowej, zgodnie z poniższymi tabelami: (tebele)

 8. czy wszystkie usługi wskazane w pkt 7 a) - d) powyżej są oparte na dostarczaniu przez zewnętrzne podmioty zasobów informatycznych w chmurze (ang. cloud computing capacity) i zasobów do przechowywania danych w chmurze (częściowo w połączeniu z aplikacjami SaaS, tj. z oprogramowaniem oferow-anym jako usługa)? Jeśli nie, prosimy wskazać, które usługi nie spełniają ww. kryteriów

 9. czy możliwe jest korzystanie przez użytkownika końcowego (nie przez odsprzedawcę domen czy spekulanta) wyłącznie z domeny bez korzystania z usług wchodzących w zakres jednej z kategorii wskazanej w pkt 7 a) - d)? Ilu Państwa klientów zarejestrowało jedynie domenę za Państwa pośrednictwem, a ilu z nich nabyło także inną, dodatkową usługę w 2014 r. (prosimy podać procentowo),

 10. podanie liczby domen ogółem oraz domen krajowych obsługiwanych przez Państwa (grupę kapitałową, do której Państwo należycie) oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

 11. podanie liczby domen ogółem oraz domen krajowych nowo rejestrowanych przez Państwa (grupę kapitałową, do której Państwo należycie) oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

 12. wskazanie wielkości Państwa (grupy kapitałowej, do której Państwo należycie) przychodów (w tys. zł) z działalności w zakresie obsługi domen ogółem oraz domen krajowych oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

 13. wskazanie wielkości Państwa (grupy kapitałowej, do której Państwo należycie) przychodów (w tys. zł) z działalności w zakresie rejestracji nowych domen ogółem oraz domen krajowych oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

 14. wskazanie wielkości rynku obsługi domen krajowych, w ujęciu wartościowym i ilościowym, oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

 15. wskazanie wielkości rynku rejestracji nowych domen krajowych, w ujęciu wartościowym i ilościowym, oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

 16. podanie szacunkowego udziału Państwa (grupy, do której Państwo należycie), w ujęciu wartościowym i ilościowym, w rynku obsługi domen krajowych w latach 2013-2014 (oddzielnie w każdym roku),

  17.       podanie szacunkowego udziału Państwa (grupy, do której Państwo należycie), w ujęciu wartościowym i ilościowym, w rynku rejestracji nowych domen krajowych w latach 2013-2014 (oddzielnie w każdym roku),

  18.       wskazanie dziesięciu Państwa głównych konkurentów (nazwa, adres) prowadzących działalność w zakresie obsługi domen krajowych wraz ze wskazaniem ich szacunkowego udziału w tym rynku w 2013 r. i 2014 r.,

  19.       wskazanie dziesięciu Państwa głównych konkurentów (nazwa, adres) prowadzących działalność w zakresie rejestracji nowych domen krajowych wraz ze wskazaniem ich szacunkowego udziału w tym rynku w 2013 r. i 2014 r.,

  20.       podanie liczby użytkowników wirtualnych serwerów obsługiwanych w Polsce przez Państwa (grupę, do której Państwo należycie), oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

  21.       wskazanie wielkości Państwa (grupy, do której Państwo należycie) przychodów (w tys. zł) z usług hostingowych w Polsce, oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

  22.       wskazanie wielkości krajowego rynku usług hostingowych2, w ujęciu wartościowym i ilościowym (liczba użytkowników wirtualnych serwerów), oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

  utrzymanie serwisów www, kont email/poczty na serwerach dostawcy oraz zapewnienie funkcjonalności zgodnych ze specyfikacją danej usługi

  23.       podanie szacunkowego udziału, w ujęciu wartościowym i ilościowym Państwa (grupy, do której Państwo należycie) w krajowym rynku usług hostingowych w latach 2013-2014 (oddzielnie w każdym roku),

  24.       wskazanie dziesięciu Państwa głównych konkurentów (nazwa, siedziba) prowadzących działalność na krajowym rynku usług hostingowych wraz ze wskazaniem ich szacunkowego udziału w tym rynku w 2013 r. i 2014 r.

  25.       podanie liczby sklepów internetowych obsługiwanych przez Państwa (grupę, do której Państwo należycie (sprzedanych i aktywnych usług sklepów internetowych), oddzielnie w 2013 r. i 2014 r.,

  26.       wskazanie szacunkowego udziału Państwa (grupy, do której Państwo należycie), w ujęciu ilościowym, w krajowym rynku obsługi sklepów internetowych w latach 2013-2014 (oddzielnie w każdym roku),

  27.       przekazanie wszelkich innych informacji, które Państwa zdaniem mogą być pomocne przy ocenie skutków zrealizowania zamiaru zgłoszonej transakcji.

==

Powyższe informacje są niezbędne do dokonania przez Prezesa Urzędu oceny wpływu, jaki może mieć realizacja wskazanej koncentracji na rynek/rynki właściwe w sprawie.

Treść ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j .t. Dz. U. z 2015 r., poz. 184) znaleźć można po adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1258

Zestaw najczęściej zadawanych pytań przez podmioty badane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znaleźć można pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/faq badania rynku.php

Prezes Urzędu informuje, iż zgodnie z art. 51 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dowodem z dokumentu w postępowaniu przed Prezesem Urzędu może być tylko oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona przez organ administracji publicznej, notariusza, adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, rzecznika patentowego lub upoważnionego pracownika przedsiębiorcy. Dowodem w postępowaniu przed Prezesem Urzędu jest dokument sporządzony w języku polskim. Jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym, należy przedłożyć także poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski tego dokumentu albo jego części mającej stanowić dowód w sprawie.

Jeżeli przygotowana przez Państwa odpowiedź na niniejsze pismo będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tajemnicę zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) lub objęte ochroną na podstawie odrębnych przepisów, należy przedłożyć również wersję dokumentu niezawierającego takich danych i informacji wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pracownicy Urzędu są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów tajemnic, o których powzięli wiadomość w toku postępowania.

Przypominamy, iż Państwa odpowiedź powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Należy także podać imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i faksu osoby sporządzającej powyższe informacje.

Powyższych informacji należy udzielić także w edytowalnej wersji elektronicznej (CD-ROM, DVD, e-mail na adres dkk@uokik.gov.pl) z powołaniem się na numer niniejszego pisma. W razie wątpliwości lub w przypadku chęci uzyskania niniejszego pisma w wersji elektronicznej należy kontaktować się z radcą prezesa Panem Arturem Ilia, nr telefonu (0-22) 55-60-486.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 50, bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów